روشها، توصیه ها و راهکارهایی جهت مراقبت از سالمندان   ،    برخورد صحیح ونگهداری از سالمند


قدر شناسی شما از زحمات یک عمر زندگی ، حفظ حرمت و جایگاه سالمند در خانه و خانواده موجب تقویت حس ارزشمندی آنها میشود

روحیه بسیاری از سالمندان حساس شده و دچار زودرنجی میشوند

 

 

صفحه در دست طراحی میباشد

صفحه در دست طراحی میباشد